Sökning: "Christina Holgersdotter-Engdahl"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Christina Holgersdotter-Engdahl.

  1. 1. Spelar kvalitet någon roll för priset? : en studie av bostadsrättsköp i Storstockholm

    Författare :Inga Britt Werner; Christina Holgersdotter-Engdahl; KTH; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Architectural quality; condominiums; market value; hedonic prices; regression analysis; Arkitektonisk kvalitet; bostadsrätt; marknadsvärde; hedoniska priser; regressionsanalys;

    Sammanfattning : The purpose of the study is to show that architectural quality in dwellings has an impact on purchase prices. This is performed through an empirical investigation of 178 purchases of flats in co-operative housing associations within Greater Stockholm. The studied dwellings are all in multifamily housing. LÄS MER