Sökning: "Christina Aminoff"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Christina Aminoff.

 1. 1. Samtals- och skriftspråksorienterade lärarledda aktiviteter i förskoleklass

  Författare :Christina Aminoff; Karin Forslund Frykedal; Marianne Skoog; Catarina Schmidt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nyckelord: förskoleklass; samtal; literacy; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskaper om förskoleklassens verksamhet med fokus på lärares och barns handlingar i samtals- och skriftspråksorienterade lärarledda aktiviteter. Centrala frågor i studien handlar om vad som händer i mötet mellan läraren och barnen och vilka förutsättningar för barns samtalande och skriftspråkande som skapas i interaktion mellan läraren och barnen i de lärarledda aktiviteterna. LÄS MER

 2. 2. Skriftspråkliga handlingar i förskoleklass och årskurs 1

  Författare :Christina Aminoff; Karin Forslund Frykedal; Marianne Skoog; Gunilla Sandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; literacy; reading and writing instruction; events; preschool class; year 1; the sociocultural perspective; literacy event; literacy; skriftspråklighet; läs- och skrivundervisning; handlingar; förskoleklass; årskurs 1; sociokulturellt perspektiv; literacyhändelser;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om skriftspråklighet i förskoleklass och årskurs 1. Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om skriftspråkliga handlingar i förskoleklass och årskurs 1 och i övergången mellan de två skolformerna. I avhandlingen ingår tre förskoleklasser och fem klasser i årskurs 1. LÄS MER