Sökning: "Christian Stenqvist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Christian Stenqvist.

  1. 1. Industrial energy efficiency improvement – the role of policy and evaluation

    Författare :Christian Stenqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Cement.; Pulp and paper; Decarbonisation; EU ETS; Energy management; Voluntary Agreement; Evaluation; Policy; Industrial energy efficiency;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Industrin i Sverige och i många andra länder står för en stor del av samhällets energianvändning och energi utgör en nödvändig insats i industrins processer och förädling av produkter. Industriell tillverkning sysselsätter dessutom många arbetstagare både direkt och indirekt i utbytet med övriga delar av samhället och ekonomin. LÄS MER