Sökning: "Christian Sjögreen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Christian Sjögreen.

  1. 1. Kasta bort bollen och äta bort sin huvudvärk En studie av argumentstrukturen i kausativa bort-konstruktioner

    Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

    Författare :Christian Sjögreen; Uppsala universitet.; [2015]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; argument structure; causation; constructions; semantic frames; particles; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

    Sammanfattning : This thesis investigates the argument structure of transitive particle constructions with the adverb bort, meaning ‘away’, ‘off’. On the basis of approximately 2000 authentic instances of the partially schematic structure [subject verb bort object], I have identified a number of constructions at different levels of abstraction. LÄS MER