Sökning: "Christer Winberg"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Christer Winberg.

 1. 1. Folkökning och proletarisering : kring den sociala strukturomvandlingen på Sveriges landsbygd under den agrara revolutionen

  Författare :Christer Winberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Socialhistoria; demografi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den dolda transitionen : Om ett demografiskt brytningsskede i det tidiga 1700-talets Sverige

  Författare :Daniel Larsson; Christer Winberg; Sören Edvinsson; University of Gothenburg; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; demografi; sjukdomar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rikedom, makt och status i bondesamhället : Social och ekonomisk skiktning i västra Värmland från 1600-talet till 1800-talets mitt

  Författare :Peter Olausson; Christer Winberg; Sune Åkerman; Britt Liljewall; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia; History; Historia;

  Sammanfattning : Den sociala och ekonomiska skiktningen på den svenska landsbygden har varit en viktig faktor för utvecklingen av ett urbaniserat, industrialiserat och demokratiserat Sverige. Storbönderna, det ekonomiskt mest framstående skiktet inom allmogen, fanns i sinnevärlden redan under 1600-talet (och långt dessförinnan). LÄS MER