Sökning: "Christer Stenmark"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Christer Stenmark.

  1. 1. Local disposal of storm water in cold climate

    Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

    Författare :Christer Stenmark; [1992]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; VA-teknik; Urban Water Engineering;

    Sammanfattning : .... LÄS MER