Sökning: "Christer Solbreck"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Christer Solbreck.

  1. 1. Flight habits and environment of a seed bug, Lygaeus equestris (L.) (Heteroptera, Lygaeidae)

    Författare :Christer Solbreck; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Riddarskinnbagge; fröskinnbaggar;

    Sammanfattning : .... LÄS MER