Sökning: "Christer Franzén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Christer Franzén.

  1. 1. Skuld och tanke : svensk statsskuldsproblematik i ett internationellt perspektiv före 1930-talet

    Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

    Författare :Christer Franzén; Stockholms universitet.; [1998]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic History; ekonomisk historia;

    Sammanfattning : .... LÄS MER