Sökning: "Christer Fransson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Christer Fransson.

  1. 1. Prevalence, extent and severity of peri-implantitis

    Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

    Författare :Christer Fransson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Peri-implantitis is a disorder that affects the tissues surrounding a functional implant. Peri-implantitis can lead to implant loss and impaired function. There is limited information regarding the prevalence of peri-implantitis. In addition the extent of the disease and pattern of bone loss are poorly described. LÄS MER