Sökning: "Children´s books"

Visar resultat 1 - 5 av 105 avhandlingar innehållade orden Children´s books.

 1. 1. Design för lärande : barns meningsskapande i naturvetenskap

  Författare :Annika Elm Fristorp; Tore West; Jan Schoultz; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; communication; early childhood education; early years’ science education; learning; multimodality; primary education; primary science education; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The aim of the study was to describe and analyse the design of learning environments and how children in preschool, preschool class and primary school create meaning and learn from the teaching aids offered to them in scientific activities planned by teachers.The theoretical reference frame was obtained from multimodal and design-oriented theory, with its focus on the creative dimensions of learning and detailed aspects of how learning takes place. LÄS MER

 2. 2. Consuming for friendship : Children´s perceptions of relational consumption

  Författare :Erika Lundby; Tapio Salonen; Carl Hult; Kristina Gustafsson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; Consumption; Economic Recourses; Economic Vulnerability; Friendship; Materialism; Money; Peers; Relational Consumption; Socialisation; Tweens.; Barn; Ekonomisk utsatthet; Ekonomiska resurser; Konsumtion; Materialism; Pengar; Relationell Konsumtion; Socialisering; Tweens; Vänskap.; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Swedish children have, from a historical perspective and compared with many other countries, greater economic resources and a higher material living standard. However, there is a widening gap between affluent and vulnerable households in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Funktionshindrade barns lek och aktivitet : En studie av struktur och utförande i förskolan

  Författare :Eva Skogman; Ulf Janson; Magnus Larsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskola; barn med funktionshinder; förskoleverksamhet; aktivitetsanalys; aktivitetssituation; lek; aktivitet; struktur; utförande; Disability research; Handikappsforskning; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Avhandlingen berör funktionshindrade barns lek och aktivitet och den är en studie av strukturer och utförande i förskola för dessa barn. Avhandlingens utgångspunkter består av tre delar. Den första delen berör min egen erfarenhet av arbete i omsorger om funktionshindrade. LÄS MER

 4. 4. Vinnande bilder! : Teckningstävlingar för barn 1938-2000

  Författare :Elin Låby; Bengt Sandin; Anette Göthlund; Joakim Landahl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; Visual culture; History; History of Childhood; child art competitions; children´s pictures; art education; childhood; homeland; nation; Sweden; Gender relations; children´s places; Visuell kultur; historia; barndomshistoria; teckningstävlingar för barn; Bildpedagogik; barnbilder; barndom; hembygdskunskap; Sverigebilder; könsroller; barns relationer; barns platser;

  Sammanfattning : Denna avhandling granskar barnteckningstävlingar som ett historiskt och föränderligt fenomen. Barn har engagerats i tävlingar i såväl skolan som hemmen och på initiativ av en rad skilda aktörer. LÄS MER

 5. 5. Den ideala barndomen : Studier i det stormaktstida barnporträttets ikonografi och funktion

  Författare :Karin Sidén; Johan Cederlund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; children´s portraits; the concept of childhood; portraiture; 17th century Swedish art; funeral portraits; upbringing literature; gender roles; Queen Christina; Charles XI; Charles XII; Konstvetenskap; Art; Konstvetenskap; History Of Art; konstvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis deals with a previously neglected category of 17th-century Swedish portraiture, that of royal and aristocratic children. In an introductory chapter the situation pertaining to the commissioning of portraits and their execution is described, with particular reference to the commissioning of children's portraits. LÄS MER