Sökning: "Child psychotherapy"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Child psychotherapy.

 1. 1. Möten i psykodynamisk barnpsykoterapi Förväntningar, samspel och förändring

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Fredrik Odhammar; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child psychotherapy; expectations; therapeutic alliance; common factors; psychotherapy process; outcome; case study; treatment goals; intersubjectivity; mixed-methods; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis aims to increase the knowledge of courses and processes of change prior to and during psychodynamic child psychotherapy with parallel parent contact. The dissertation examines parents’ and psychotherapists’ stated goals and expectations prior to the child’s psychotherapy, processes of change focusing on the psychotherapeutic encounter between child and psychotherapist, and outcome gauged by standardized measures compared to experienced change regarding the child’s problems. LÄS MER

 2. 2. Mellan könsspecifika förväntningar och ett neutralt kunskapsideal att förhålla sig till betydelser av kön som barnpsykolog i Sverige

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Ulrika Eskner Skoger; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Developmental psychology; psychotherapy; gender; gender equality; Swedish psychologists; feminist theory; Utvecklingspsykologi; psykoterapi; genus; jämställdhet; svenska psykologer; feministisk teori; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Detta avhandlingsarbete undersöker hur psykologer förhåller sig till de olika betydelser av kön som finns i de sammanhang de befinner sig i när de utövar sitt yrke. Genom att utforska de betydelser som barn- och ungdoms­psykologer ger skillnader mellan flickor och pojkar har jag identifierat svårigheter och möjligheter när det gäller att inkludera sociala och kulturella aspekter i beskrivningar av barns och ungas psykologiska utveckling inom psykologiprofessionen i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Mentalizing Competence and process

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Clara Möller; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reflective functioning; dyadic mentalizing; parent-child interaction; therapeutic process; criminal offenders; mentalization-based treatment; mentalizing in action; explicit; implicit; psychotherapy process research; Reflective functioning; dyadisk mentalisering; föräldra-barn-interaktion; terapiprocess; kriminalitet; mentaliseringsbaserad terapi; psykoterapiprocessforskning; implicit; explicit;

  Sammanfattning : Mentalizing means making sense of oneself and others in terms of mental states, such as thoughts and feelings. The Reflective Functioning (RF) scale is the golden standard in measuring mentalizing. This thesis aimed to explore the concept of mentalizing and its operationalization RF in different contexts and what RF means in human interaction. LÄS MER

 4. 4. Long-term effects of mother-infant psychoanalysis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Women's and Children's Health

  Författare :Majlis Winberg Salomonsson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mother–infant psychotherapy;

  Sammanfattning : This thesis is a long-term follow-up study of mothers and infants with “baby worries” or mother-infant relational disturbances, who took part in a Randomized Controlled Trial when the children were, on average, five months of age. In that study, mother-infant psychoanalysis (MIP) yielded, compared with routine care (CHCC; Child health centre care), effects on maternal depression, mother-infant relationships, maternal sensitivity, and, on a marginally significant level, maternal stress. LÄS MER

 5. 5. Att behandla störande beteende : metodutveckling i barnpsykoterapi

  Detta är en avhandling från Stockholm : : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Pia Eresund; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barnpsykoterapi; metodik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER