Sökning: "Charlotte Castor"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Charlotte Castor.

  1. 1. Home Care Services for Sick Children. Family, healthcare and health-economic perspectives

    Författare :Charlotte Castor; Barns och familjers hälsa; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hemsjukvård; barn;

    Sammanfattning : Sjukhusvistelser hos ett barn kan påverka hela familjen psykosocialt och praktiskt och många familjer föredrar vård i hemmet framför vård på sjukhus. Samtidigt varierar modeller för organisation, finansiering och genomförande av sjukvård i hemmet nationellt och internationellt och det kan vara svårt att överföra kunskap mellan länder och organisationer. LÄS MER