Sökning: "Charlotte Billgren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Charlotte Billgren.

  1. 1. Making Sense of Environmental Values Wetlands in Kenya

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Charlotte Billgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Environmental values; interdisciplinarity; economic environmental valuation; stakeholder analysis; emergy analysis; risk analysis; cultural theory; Kenya; wetlands; natural resource management; arena perspective; Miljövärden; tvärvetenskap; ekonomisk miljövärdering; stakeholder analys; emergy analys; riskanalys; kulturteori; Kenya; våtmarker; naturresurshantering; arenaperspektiv; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi;

    Sammanfattning : En av de viktigaste frågorna i världen idag är naturresurshantering. Med en väx-ande befolkning och hoten från klimatförändringar kommer förvaltningen av jordens naturresurser bli än viktigare, såväl för dagens generation som kommande generationer. LÄS MER