Sökning: "Charlotte Baltzer"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Charlotte Baltzer.

  1. 1. Lärarlegitimation som professionsstrategi : En analys av den svenska legitimationsreformen som argument för lärares (re)professionalisering

    Författare :Charlotte Baltzer; Michael Uljens; Elisabet Nihlfors; Ulf Paul Lundgren; Christina Segerholm; Åbo Akademi; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; arena; ideology; legitimacy; license; NPM-rhetoric; profession; professionalization; professional strategy; teacher unions; arena; ideologi; legitimation; legitimitet; lärarförbund NPM-retorik; profession; professionalisering; professionsstrategi; Pedagogik; Education;

    Sammanfattning : Teacher license as professional strategy - an analysis of the Swedish license reform as an argument for the teaching profession's (re)professionalization.... LÄS MER