Sökning: "Charlotta Schaedel"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Charlotta Schaedel.

  1. 1. Clinical and genetical studies in cystic fibrosis and pseudohypoaldosteronism

    Detta är en avhandling från Department of Paediatrics, Lund University

    Författare :Charlotta Schaedel; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pseudohypoaldosteronism type 1; cystic fibrosis transmembrane conductance regulator CFTR ; Cystic fibrosis; pulmonary disorder; Pediatrics; epithelial sodium channel ENaC; Pediatri;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cystisk fibros (CF) är den vanligaste svåra ärftliga metabola sjukdomen i den vita befolkningen. I Sverige drabbar den ca 1:4500-6500 individer men i många länder har den en högre incidens på ca 1:2000-3000. LÄS MER