Sökning: "Charlotta Lindwall"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Charlotta Lindwall.

  1. 1. JNK/c-Jun Signaling and Peripheral Nerve Regeneration

    Författare :Charlotta Lindwall; Biologiska institutionen; []
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; neuropsykologi; neurofysiologi; neurophysiology; Neurologi; neuropsychology; Neurology; Djurfysiologi; Animal physiology; JNK; signal transduction; nerve regeneration;

    Sammanfattning : The events associated with axonal injury in the peripheral nervous system (PNS) have been described in detail. However, the molecular mechanisms underlying the regenerative response, or neuronal cell death, following axonal injury are poorly understood. LÄS MER