Sökning: "Charlotta Kvarnemo"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Charlotta Kvarnemo.

  1. 1. Sexual selection and the influence of environmental factors on operational sex ratios in the sand goby

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Charlotta Kvarnemo; Uppsala universitet.; [1996]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER