Sökning: "Certified Property Valuer Professional Property Valuer"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Certified Property Valuer Professional Property Valuer.

  1. 1. Auktoriserade fastighetsvärderares syn på värdering : tankemönster om kommersiella fastigheter

    Författare :Lina Bellman; Einar Häckner; Peter Öhman; Bo Söderberg; Mittuniversitetet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ASPECT; Certified Property Valuer Professional Property Valuer; Commercial Property; the Repertory Grid Technique; Property Valuation; Sweden; Thought Pattern; ASPECT; Auktoriserade fastighetsvärderare; fastighetsvärdering; gridteknink; kommersiella fastigheter; Sverige; tankemönster;

    Sammanfattning : Värdering av kommersiella fastigheter handlar om att samla in, analysera och bedöma information. Förutom att fastigheternas marknadsvärden har betydelse för samhället i stort är de av vikt för dem som fattar beslut som grundas på värdeutlåtanden. LÄS MER