Sökning: "Cecilia Trenter"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Cecilia Trenter.

  1. 1. Granskningens retorik och historisk vetenskap : Kognitiv identitet i recensioner i dansk historisk tidsskrift, norsk historisk tidsskrift och svensk historisk tidskrift 1965-1990 : cognitive identity in reviews in the Danish historical journal, the Norweg

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Cecilia Trenter; Uppsala universitet.; [1999]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; Modem historiography; Scandinavian historiography; reviewing; historical journals; ethical standards; methodological standards; cognitive identity; scientific concepts; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; historia; History;

    Sammanfattning : This doctoral thesis examines how historians review each other. The material are the critical reviews found in the three national historical journals, dansk (Danish) historisk tidsskrift (DHT), norsk (Norwegian) historisk tidsskrift (NHT) and svensk (Swedish) historisk tidskrift (SHT). LÄS MER