Sökning: "Cecilia Rosenbaum"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Cecilia Rosenbaum.

  1. 1. Med inferenskunnande i fokus : En studie om vad mellanstadieelever behöver lära sig och hur undervisning kan bidra till att utveckla förmågan att dra slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag

    Författare :Cecilia Rosenbaum; Ulla Runesson Kempe; Anette Svensson; Jönköping University; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Inferential reading; reading comprehension; character traits; Variation Theory; Learning study; middle school;

    Sammanfattning : The aim of the study is to generate knowledge about what students in years 4 and 5 (9-12 years old) need to discern in order to draw conclusions about a protagonist’s character traits in a fictional text, and how this ability can be developed. The method chosen to answer the research questions is Learning Study, an iterative classroom-based approach. LÄS MER