Sökning: "Cecilia Nakeva Von Mentzer"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Cecilia Nakeva Von Mentzer.

  1. 1. Rethinking Sound Computer-assisted reading intervention with a phonics approach for deaf and hard of hearing children using cochlear implants or hearing aids

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Cecilia Nakeva von Mentzer; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Computer-assisted reading intervention; phonics approach; deaf and hard of hearing; children; cochlear implants; hearing aids; Datorbaserad fonologisk lästräning; döva och hörselskadade barn; cochleaimplantat; hörapparat;

    Sammanfattning : I denna avhandling undersöktes fonologisk lästräning vid datorn för döva och hörselskadade barn 5, 6 och 7 år gamla som använde cochleaimplantat, hörapparat eller en kombination av båda. Barn med normal hörsel som var matchade avseende icke-verbal intelligens och ålder utgjorde jämförelsegrupp. LÄS MER