Sökning: "Cecilia Mattisson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Cecilia Mattisson.

  1. 1. Depression in the Lundby Study 1947-1997 Incidence, course and risk-factors

    Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

    Författare :Cecilia Mattisson; [2008]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; depressive disorder; the Lundby Study; first incidence; course; risk-factors; Epdemiology; Methodology;

    Sammanfattning : Abstract The aims of this thesis were to describe methodological problems, incidence and course of depressive disorders as well as possible risk factors for depression within the framework of the Lundby Study. The Lundby population was investigated in 1947, 1957, 1972 and 1997. LÄS MER