Sökning: "Cecilia Lenander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Cecilia Lenander.

  1. 1. Interventions to improve medication use in elderly primary care patients

    Detta är en avhandling från Lunds universitet, Medicinska fakulteten

    Författare :Cecilia Lenander; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; äldre; primärvård; läkemedelsgenomgångar; Tvärprofessionella team; läkemedelsrelaterade problem; potenitellt olämpliga läkemedel;

    Sammanfattning : .... LÄS MER