Sökning: "Cathrin Wasshede"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Cathrin Wasshede.

  1. 1. Passionerad politik. Om motstånd mot heteronormativ könsmakt

    Författare :Cathrin Wasshede; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Keywords: gender; sexuality; heteronormativity; resistance strategies; social movement culture; subjectivation; intergendered; intersectionality; abject abjectifying; passionate politics; gender equality discourse; Sweden;

    Sammanfattning : Abstract Title: Passionate Politics. Resistance to Heteronormative Gender Power Written in Swedish, summary in English, 350 pages. LÄS MER