Sökning: "Catharina Strid"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Catharina Strid.

  1. 1. Assessment and treatment of mental health problems in primary care : The course and results of Internet-based CBT and physical exercise on psychological functioning, stress and sleep

    Författare :Catharina Strid; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-02-07]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mental health problems; primary care; psychological function; OQ-45; stress; sleep; Interactive Voice Response; depression; Internet-based CBT; physical exercise; hazardous drinking; psykisk ohälsa; primärvården; psykologisk funktion; OQ-45; stress; sömn; Interactive Voice Response; depression; Internet-baserad KBT; fysisk träning; riskkonsumtion av alkohol;

    Sammanfattning : Psykisk ohälsa är en vanlig bakgrund till att patienter söker hjälp i primärvården men det är inte alltid dessa problem upptäcks. Patienterna erbjuds inte heller alltid adekvat behandling. LÄS MER