Sökning: "Catarina Lundin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Catarina Lundin.

  1. 1. Cytogenetic studies of benign breast lesions

    Författare :Catarina Lundin; Avdelningen för klinisk genetik; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical genetics; cancer risk; breast cancer; phyllodes tumor; papilloma; fibroadenoma; prophylactic mastectomies; fibrocystic lesions; Cytogenetics; chromosomes; Klinisk genetik; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

    Sammanfattning : In the present thesis benign breast lesions of various histologies, i.e. LÄS MER