Sökning: "Catarina Anna Wästerlid"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Catarina Anna Wästerlid.

  1. 1. Specialdidaktiska perspektiv på grundläggande antals- och taluppfattning

    Författare :Catarina Anna Wästerlid; Mona Holmqvist; Ingemar Holgersson; Lotta Leden; Malmö universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; grundläggande antals- och taluppfattning; konceptuell subitisering; Mathematical Knowledge for Teaching; specialdidaktik; undervisningsinsats; lågpresterande elever; matematik; specialpedagogik;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande licentiatavhandling är att, utifrån ett specialdidaktiskt perspektiv, bidra med kunskap om lågpresterande elevers grundläggande antals- och taluppfattning, och hur utvecklingen av denna kan stödjas. Den övergripande forskningsfråga som besvaras är vilka aspekter, som ur ett specialdidaktiskt perspektiv, är särskilt betydelsefulla att beakta vad gäller lågpresterande elevers kunskapsutveckling inom grundläggande antals- och taluppfattning. LÄS MER