Sökning: "Catalin Nistor"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Catalin Nistor.

  1. 1. Development and Application of Enzyme- and Antibody-based Assays with Emphasis on Selectivity, Sensitivity and Stability

    Detta är en avhandling från Catalin Nistor, Department of Analytical Chemistry, Lund University

    Författare :Catalin Nistor; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; stability; sensitivity; selectivity; cross-reactivity; sample matrix effects; environmental pollutants; enzyme biosensor; immunoassay; Analytical chemistry; Analytisk kemi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Utveckling och tillämpning av enzym- och antikroppsbaserade analysmetoder med tyngpunkt på selektivitet, sensitivitet och stabilitet Molekylär igenkänning är fundamental för funktioner ho's biologiska system. Biologisk aktiva substanser med specifik igenkänning för en målmolekyl tillämpa's mer och mer inom olika användningsområden, där de efterliknar dera's naturliga funktion i t. LÄS MER