Sökning: "Casper Flyg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Casper Flyg.

  1. 1. Drosophila-Serratia as a host-parasite system : defence mechanisms and virulence factors

    Författare :Casper Flyg; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER