Sökning: "Caroline Skoglund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Caroline Skoglund.

  1. 1. Platelets in inflammation Role of complement protein C1q, C-reactive proteinand toll-like receptors

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Caroline Skoglund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : Platelets are proven essential in haemostasis, however, they are now also increasingly recognized as cells with important immunomodulatory properties, e.g. through interaction with leukocytes and several species of bacteria and by release inflammatory mediators upon activation. LÄS MER