Sökning: "Carlos De La Espriella"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Carlos De La Espriella.

  1. 1. PRO-POOR PLANNING: A Tool for Strategic Territorial Planning and a Conceptual Framework Drawn from Studies in Colombia and Costa Rica

    Detta är en avhandling från Housing Development & Management, LTH, Lund University

    Författare :Carlos de la Espriella; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Poverty Reduction; Statistical Information; Social Housing; Urban Governance; Urbanization; Poverty Impact Assessments; Poverty Mapping; Local Authorities; Poverty; Integrated Urban Planning; Inequality; Geographic Information Systems; Decentralization; Costa Rica; Census Microdata; Colombia; Urban Residential Segregation; Urban Planning;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inom ramen för detta forskningsprojekt har det utvecklats två resultat. En operativ teknik – kallad ”Tool for Strategic Territorial Planning (TSTP)” – som hjälper stadsplanerare att visualisera och bättre informera beslutsfattare om vilka effekter olika åtgärder får på fattigdoms bekämpning, har utvecklats. LÄS MER