Sökning: "Carl-Evert Jonsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Carl-Evert Jonsson.

  1. 1. Prostaglandins in burn injury : experimental and clinical studies

    Författare :Carl-Evert Jonsson; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER