Sökning: "Carl Winsløw"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Carl Winsløw.

 1. 1. Japanese Mathematics Teachers’ Professional Knowledge : International case studies based on praxeological analysis

  Författare :Yukiko Asami-Johansson; Carl Winsløw; Iris Attorps; Ricardo Karam; Marianna Bosch Casabò; Takeshi Miyakawa; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Innovative Learning; Innovativt lärande; Innovative Learning; Innovativt lärande;

  Sammanfattning : The thesis describes and studies the Japanese mathematics teachers’ professional knowledge and its dissemination. This theme is investigated in several concrete situations: the knowledge of teaching practice of school mathematics taught in the teacher education, the relation between the educational goals described in the national curriculum and concrete teaching methods discussed among the Japanese lower secondary teachers in service. LÄS MER

 2. 2. Stadieövergången mellan gymnasiet och universitetet : Matematik och lärande ur ett studerandeperspektiv

  Författare :Erika Stadler; Jeppe Skott; Carl Winsløw; Växjö universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; MATHEMATICS; MATEMATIK; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : The research interest in this thesis concerns novice university students of mathematics. The aim of my thesis is to understand the transition between mathematics studies at upper secondary school and university from a student perspective. It is a qualitative study of five teacher students during their initial university studies in mathematics. LÄS MER

 3. 3. Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik

  Författare :Magnus Österholm; Björn Textorius; Christer Bergsten; Carl Winsløw; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematical texts; metacognition; reading comprehension; self-regulation; university; upper secondary level; beliefs; cognition; gymnasium; kognition; läsförståelse; matematiska texter; metakognition; självreglering; universitet; uppfattningar; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Det verkar finnas en allmän uppfattning om att matematiska texter är så speciella att man måste få lära sig en särskild typ av läsförmåga för att förstå sådana texter. Denna uppfattning verkar dock inte vara baserad på forskningsresultat eftersom det visar sig inte finnas mycket forskning genomförd som behandlar läsförståelse inom matematik. LÄS MER

 4. 4. Räkna med bokstäver! : en longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå

  Författare :Per-Eskil Persson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action research; Social sciences - Education; aktionsforskning; Socialvetenskap - Pedagogik; Mathematics Education; Matematik och lärande;

  Sammanfattning : The main aim of the study is to create insight into students' algebraic knowledge and the conditions for their algebra learning at upper secondary level. An additional goal is to suggest ways to improve algebra teaching and learning within the Swedish edu­cational system, based on the results from the study. LÄS MER