Sökning: "Carl Risinger"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Carl Risinger.

  1. 1. Evolution of the synapse protein SNAP-25

    Författare :Carl Risinger; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER