Sökning: "Carl Oliver Blomqvist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Carl Oliver Blomqvist.

  1. 1. Flerspråkighet eller språkförbistring? : Finska segment i svenska medeltidsbrev 1350–1526

    Författare :Carl Oliver Blomqvist; Staffan Fridell; Hanna Lehti-Eklund; Terhi Ainiala; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Old Swedish; Finnish; code-switching; historical sociolinguistics; toponyms; anthroponyms; charters; Middle Ages; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

    Sammanfattning : This thesis examines fragmentary Finnish in Late Old Swedish charters (c. 1350–1526) issued in the Finnish part of the Swedish realm, the diocese of Åbo. LÄS MER