Sökning: "Carl Nohre"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Carl Nohre.

  1. 1. High resolution valence photoelectron spectroscopy : investigations of linear and aromatic molecules

    Författare :Carl Nohre; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER