Sökning: "Carl Johan Wingren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Carl Johan Wingren.

  1. 1. The Epidemiology of Childhood Celiac Disease: A Social Epidemiological Perspective on Perinatal Factors

    Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

    Författare :Carl Johan Wingren; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Celiac Disease; Children; Risk Factors; Sibling design; Social Epidemiology;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under livets gång utsätts vi för en mängd exponeringar som påverkar vår hälsa. I denna avhandling har vi försökt förstå hur olika exponeringar påverkar risken för celiaki (glutenintolerans) hos barn. Vi har utnyttjat information i nationella register och använt epidemiologiska metoder. LÄS MER