Sökning: "Carl Johan Gardell"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Carl Johan Gardell.

  1. 1. Handelskompani och bondearistokrati : en studie i den sociala strukturen på Gotland omkring 1620

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Carl Johan Gardell; Uppsala universitet.; [1986]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

    Sammanfattning : .... LÄS MER