Sökning: "Carl Antonson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Carl Antonson.

  1. 1. Macro-social stressors, perceived stress, psychiatric symptoms, and self-esteem in adolescents and the feasibility of an internet-based mindfulness intervention

    Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

    Författare :Carl Antonson; Lund University.; Lunds universitet.; [2019]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER