Sökning: "Carina Lundberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Carina Lundberg.

  1. 1. Chronic Arthritis in Rats; Pathogenesis and genetic factors

    Detta är en avhandling från Center for Molecular Biomedicine, Lund University

    Författare :Carina Vingsbo Lundberg; Lund University.; Lunds universitet.; [1997]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rheumatology locomotion; muscle system; Skeleton; autoimmunity inflammation adjuvans MHC association; Skelett; muskelsystem; reumatologi;

    Sammanfattning : The immune pathology and MHC association of chronic arthritis was studied in three rat models for reumatoid arthritis (RA). Susceptible rat strains develop a T cell dependent chronic disease after immunization with rat collagen type II (CII). LÄS MER