Sökning: "Carin Berg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Carin Berg.

  1. 1. The Soundtrack of Politics. A Case Study of Anashid in Hamas and Hezbollah

    Författare :Carin Berg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hamas; Hizbullah; anashid; music; politics; Islam; organizations; political;

    Sammanfattning : Music is commonly used as a tool in political organizations in general. Due to religious norms and interpretations, Islamist organizations use anashid as the main musical genre for political aims. LÄS MER