Sökning: "Camilla Sjöström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Camilla Sjöström.

  1. 1. Revision och lagreglering : ett historiskt perspektiv

    Författare :Camilla Sjöström; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : Laws change due to changes in society’s norms. New laws in turn alter conditions for business and society. Auditing is one of the few professions in Sweden which is governed by comprehensive legislation. Changes in the rules for auditing therefore mean changes in the conditions of an auditor’s daily work. LÄS MER