Sökning: "Camilla Seitl"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Camilla Seitl.

  1. 1. Informellt lärande i en formell organisation : Om meningsskapande, kunskapsdomäner och kompetens i arbete med kommunala mål

    Författare :Camilla Seitl; Inga Wernersson; Lisbeth Eriksson; Thomas Winman; Gun-Britt Wärvik; Högskolan Väst; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Goal formulation work; Meaning making; Domains of knowledge; Competence; Public organization; Målformuleringsarbete; Meningsskapande; Kunskapsdomäner; Kompetens; Offentlig verksamhet; Arbetsintegrerat lärande; Work Integrated Learning; Pedagogik; Pedagogics;

    Sammanfattning : Denna avhandling handlar om hur välfärdsaktörer (tjänstemän och politiker) i en kommunal organisation utformar mål för sin verksamhet. Aktörerna har ett samhällsansvar som innebär att de måste agera för att gå nya behov tillmötes. För att alla ska arbeta i samma riktning behöver tydliga mål utarbetas . LÄS MER