Sökning: "Camilla Ramsten"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Camilla Ramsten.

  1. 1. Participation through ICT – studies of the use and access to ICT for young adults with intellectual disability

    Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

    Författare :Camilla Ramsten; Mälardalens högskola.; [2018]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Environment; Information and communication technology; Intellectual disability; Participation; Social care; socialt arbete; Social Work;

    Sammanfattning : The right to full participation in society is stated in law to ensure that vulnerable groups such as people with intellectual disability have the same rights and possibilities as the general population. Technological development has changed the conditions of participation in society, including the types of interactions, information and societal services. LÄS MER