Sökning: "Camilla Kirkegaard"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Camilla Kirkegaard.

  1. 1. Adding Challenge to a Teachable Agent in a Virtual Learning Environment

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Camilla Kirkegaard; Agneta Gulz; Annika Silvervarg; Björn Johansson; Lena Pareto; [2016]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; educational technology; educational software; teachable agents; learning;

    Sammanfattning : The topic of this thesis concerns what happens when challenging behavior is added to a teachable agent in a virtual learning environment. The aim of adding challenging behavior to teachable agents is to encourage students to engage in learning behaviors, improve their motivation and engagement, which may result in a deeper level of comprehension and an improved learning experience. LÄS MER