Sökning: "Camilla Estmer Nilsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Camilla Estmer Nilsson.

  1. 1. Viral Control of SR Protein Activity

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Camilla Estmer Nilsson; Neus Visa; [2001]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biochemistry; adenovirus; ASF SF2; dephosphorylation; E4-ORF4; L1; MLTU; PP2A; splicing; SR proteins; vaccinia virus; Biokemi; MEDICINE Chemistry Biochemistry; MEDICIN Kemi Biokemi; Medical Virology; medicinsk virologi;

    Sammanfattning : Viruses modulate biosynthetic machineries of the host cell for a rapid and efficient virus replication. One important way of modulating protein activity in eukaryotic cells is by reversible phosphorylation. In this thesis we have studied adenovirus and vaccinia virus, two DNA viruses with different replication stategies. LÄS MER