Sökning: "Cajsa Niemann"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Cajsa Niemann.

  1. 1. Villkorat förtroende : Normer och rollförväntningar i relationen mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet

    Författare :Cajsa Niemann; Göran Sundström; Rune Premfors; Patrik Hall; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political institutions; political elites; politicians; civil servants; core executives; government; government offices; state organisation; institutional change and stability; norms; roles; role expectations; trust; organisational theory; Sweden; Political Science; statsvetenskap;

    Sammanfattning : The relationship between politicians and civil servants is ambiguous and potentially problematic in democratic terms. The aim of the thesis is to examine this relationship in the Swedish core executive, Regeringskansliet. More specifically, the analysis emphasises the respective role expectations of the two groups when interacting with each other. LÄS MER