Sökning: "CYPlA"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet CYPlA.

  1. 1. Regulation of dioxin receptor function by procarcinogenic food-derived heterocyclic amines and indolocarbazoles

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, false

    Författare :Marika I. Kleman; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1996]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; heterocyclic aromatic amine; indolocarbazole; dioxin receptor; CYPlA;

    Sammanfattning : Cooking of protein-rich food generates procarcinogenic heterocyclic aromatic amines(HCA) in amounts that range in the part per billion levels. The capacity of the twomost prevalent HCA, PhIP and MelQx, to induce genetic alterations in vivo wasdetermined using a short-term liver carcinogenesis model (RH-model) in rat. LÄS MER