Sökning: "Business history"

Visar resultat 1 - 5 av 570 avhandlingar innehållade orden Business history.

 1. 1. Regulating a Controversy Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the Self-Regulation of Swedish Advertising 1950–1971

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Michael Funke; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; advertising; advertising criticism; advertising regulation; advertising history; advertising industry; affluent society; business; business associations; business history; business interest organizations; business studies; competition; consumer; consumer politics; consumer history; consumerism; co-regulation; corporatism; economic history; history; interest groups; market regulation; marketing; marketing history; marketing regulation; marketer; policy studies; policy process; political economy; political science; postwar; regime; regulation theory; self-regulation; market self-regulation; self-regulation history; stakeholder; Sweden; efterkrigstiden; ekonomisk historia; företagsekonomi; företagshistoria; historia; intressegrupper; konsumentfrågor; konsumentpolitik; konsumenthistoria; konsumenträtt; korporatism; lagstiftning; marknad; marknadsföring; marknadsföringshistoria; marknadsregleringar; marknadsrätt; näringslivet; näringslivsorganisationer; politisk ekonomi; regleringar; regleringsteori; reklam; reklambranschen; reklamhistoria; rättshistoria; samhällsvetenskap; samreglering; självreglering; socialdemokratin; statsvetenskap; Sverige; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis concerns the development of the self-regulation of advertising in Sweden from 1950 until 1971. Self-regulation was initiated in the 1930s due to a business desire to regulate fair competition in marketing, and while it initially was a minor operation, the 1950s and 1960s were characterized by extensive development. LÄS MER

 2. 2. Kommunen gör historia Museer, identitet och berättelser i Eskilstuna 1959-2000

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Samuelsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History; Historia; Ämnesdidaktik; Subject Didactics; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History; Economic history; Museums; narration; history of culture; cultural politics; identity; cultural heritage; municipality; city; Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is to examine the shaping of the identity of the municipality. One empirical question raised in the dissertation is how the municipal museum has been established as a part of the municipal administration. LÄS MER

 3. 3. Musikens politiska ekonomi : lagstiftningen, ljudmedierna och försvaret av den levande musiken, 1925–2000

  Detta är en avhandling från Ink bokförlag

  Författare :Rasmus Fleischer; Södertörns högskola.; Lund University.; Lunds universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; commodification; aestheticization; copyright; corporatism; critical theory; cultural political economy; discjockeys; history; industrialization; liveness; media theory; music; musicians; performers’ rights; radio; record industry; reproducibility; trade unions;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1900-talet förändrades musiklivets villkor i grunden. Bruket av nya elektroniska ljudmedier innebar att musik kunde framföras utan musikers faktiska närvaro. En av konsekvenserna var att ”levande musik” myntades som begrepp. LÄS MER

 4. 4. New Venture, Survival, Growth Continuance, Termination and Growth of Business Firms and Business Populations in Sweden During the 20th Century

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Marcus Box; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; firm growth; firm death; firm survival; firm performance; firm populations; business dynamics; cohort method; longitudinal method; business demography; liability of newness; liability of smallness; entrepreneurship; small and medium enterprises; business history; size distribution; ownership; succession;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on the formation, growth and discontinuance of business populations and firms in Sweden during the 20th century. It addresses some key issues in the domain of economic and social sciences, and in particular entrepreneurship and small business research: if and when firms grow, stagnate and decline, as well as how long firms survive and when they are likely to disband. LÄS MER

 5. 5. Himlajord och handelsvara. : Ägobyten av egendom i Kumla socken 1780-1880

  Detta är en avhandling från Lund : Lund university press

  Författare :Ulla Rosén; [1994]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Agricultural history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Agrarhistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History; agrarkapitalism; ägande; jordfördelning; försäljning; arv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER