Sökning: "Bruno Chrcanovic"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Bruno Chrcanovic.

  1. 1. On failure of oral implants

    Detta är en avhandling från Malmö University, Faculty of Odontology

    Författare :Bruno Chrcanovic; [2017]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Introduktion: Behandling med orala implantat är idag en effektiv och fungerande metod att ersätta bettfunktion vid partiell eller hel tandlöshet. Trots höga överlevnads- och lyckandesiffror finns ändå riskfaktorer som för vissa patienter kan resultera i implantatförlust. LÄS MER